Tổng cục Thuế đôn đốc và áp dụng các biện pháp cưỡng chế nợ thuế

Nội dung đề cập tại Công văn 3658/TCT-QLN ngày 18/8/2023 của Tổng cục Thuế chỉ đạo tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý, thu hồi tiền nợ thuế. Đôn đốc và áp dụng các biện pháp cưỡng chế nợ thuế Về việc đôn đốc và áp dụng các biện pháp cưỡng chế, Tổng cục Thuế…