Tổng cục Thuế yêu cầu tăng cường thanh tra, kiểm tra hoàn thuế GTGT

Ngày 09/11/2023, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 5004/TCT-TTKT về thực hiện thanh tra, kiểm tra hoàn thuế GTGT. Nguyên tắc thực hiện thanh tra, kiểm tra hoàn thuế GTGT Theo đó, nhằm đảm bảo thực hiện thống nhất, đồng bộ theo đúng quy định pháp luật về quản lý thuế, Tổng cục Thuế đề nghị…

Tổng cục Thuế áp dụng bộ tiêu chí mới phân loại hồ sơ hoàn thuế GTGT

Ngày 18/9/2023, Tổng cục Thuế ban hành Quyết định 1388/QĐ-TCT áp dụng quản lý rủi ro trong phân loại hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng và lựa chọn người nộp thuế để xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra sau hoàn thuế. Tổng cục Thuế áp dụng bộ tiêu chí mới phân loại hồ…