Tổng cục Thuế yêu cầu tăng cường công tác quản lý hóa đơn điện tử

Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3638/TCT-VP ngày 18/8/2023 về tăng cường công tác quản lý hóa đơn điện tử. Tổng cục Thuế yêu cầu tăng cường công tác quản lý hóa đơn điện tử Đơn cử, một số nhiệm vụ được Tổng cục Thuế yêu cầu để tăng cường công tác quản lý hóa đơn…