Chính phủ thông qua đề nghị xây dựng dự án Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế GTGT

Ngày 01/11/2023, Chính phủ ban hành Nghị quyết 179/NQ-CP về đề nghị xây dựng dự án Nghị quyết Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng. Chính phủ thông qua đề nghị xây dựng dự án Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế GTGT Theo đó, trên cơ sở kết quả biểu quyết của các…

Hướng dẫn thực hiện Nghị định 75/2023 về bảo hiểm y tế

Ngày 24/10/2023, BHXH Việt Nam ban hành Công văn 3452/BHXH-CSYT về việc triển khai thực hiện Nghị định 75/2023/NĐ-CP. Hướng dẫn thực hiện Nghị định 75/2023 về bảo hiểm y tế Theo đó, để kịp thời triển khai thực hiện Nghị định 75/2023/NĐ-CP, BHXH Việt Nam đề nghị BHXH các tỉnh thực hiện một số nội dung như sau:…