Ban hành Quy chế Kiểm soát chất lượng kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước

Ngày 04/3/2024, Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành Quyết định 477/QĐ-KTNN về Quy chế Kiểm soát chất lượng kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước. Ban hành Quy chế Kiểm soát chất lượng kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước – Phạm vi điều chỉnh: Quy chế Kiểm soát chất lượng kiểm toán của Kiểm toán…