Mức tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 01/7/2024

Ngày 30/6/2024, Chính phủ ban hành Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng, áp dụng từ ngày 01/7/2024. Mức tăng lương tối thiểu vùng kể từ ngày 01/7/2024 Theo đó, Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu tháng và mức lương tối thiểu giờ đối với người lao động làm việc cho người sử…